اس ام اس های تصویری شماره 1

90daraje be chap becharkhoon bad bekhoon

 

<3                 <3

<3<3<3<3<3<3

<3                 <3

 

<3<3<3<3<3<3

<3

<3

 

  <3<3<3<3

<3            <3

<3            <3

  <3<3<3<3

 

       <3<3<3<3

    <3

<3

    <3

       <3<3<3<3

 

<3<3<3<3<3<3

<3      <3       <3

<3      <3       <3

 

  <3<3<3<3<3

<3

<3

   <3<3<3<3<3

***************************************

 

  \Ω/     Ω

   ¥     <|>

   /\     / \   ©<-- <

  (1)     (2)     (3)

 

 

 

Miduni ina manish chie?

 

Yani:

1 = elahi

2 = man

3 = fadat sham!

***************************************

بقیه در ادامه مطلب......................