محمد حسن عصاری چهارشنبه 10 تیر 1394 09:38 ق.ظ نظرات ()

2.حجت الاسلام پناهیان

ردیف

توضیحات

اجرا

حجم
(KB)

زمان
1«تنها مسیر» راهبرد اصلی در نظام تربیت دینی - جلسه 1 - سال 926,84700:46:11
2«تنها مسیر» راهبرد اصلی در نظام تربیت دینی - جلسه 2 - سال 926,40200:43:09
3«تنها مسیر» راهبرد اصلی در نظام تربیت دینی - جلسه 3 - سال 929,69901:05:38
4«تنها مسیر» راهبرد اصلی در نظام تربیت دینی - جلسه 4 - سال 928,55800:57:51
5«تنها مسیر» راهبرد اصلی در نظام تربیت دینی - جلسه 5 - سال 927,91300:53:27
6«تنها مسیر» راهبرد اصلی در نظام تربیت دینی - جلسه 6 - سال 928,43700:57:01
7«تنها مسیر» راهبرد اصلی در نظام تربیت دینی - جلسه 7 - سال 928,80000:59:30
8«تنها مسیر» راهبرد اصلی در نظام تربیت دینی - جلسه 8 - سال 928,63600:58:23
9«تنها مسیر» راهبرد اصلی در نظام تربیت دینی - جلسه 9 - سال 929,70601:05:40
10«تنها مسیر» راهبرد اصلی در نظام تربیت دینی - جلسه 10 - سال 927,69600:51:58
11«تنها مسیر» راهبرد اصلی در نظام تربیت دینی - جلسه 11 - سال 927,78000:52:32
12«تنها مسیر» راهبرد اصلی در نظام تربیت دینی - جلسه 12 - سال 927,80100:52:41
13«تنها مسیر» راهبرد اصلی در نظام تربیت دینی - جلسه 13 - سال 928,29300:56:02
14«تنها مسیر» راهبرد اصلی در نظام تربیت دینی - جلسه 14 - سال 927,28800:49:11
15«تنها مسیر» راهبرد اصلی در نظام تربیت دینی - جلسه 15 - سال 927,99300:54:00
16«تنها مسیر» راهبرد اصلی در نظام تربیت دینی - جلسه 16 - سال 929,55101:04:37
17«تنها مسیر» راهبرد اصلی در نظام تربیت دینی - جلسه 17 - سال 9210,91901:13:57
18«تنها مسیر» راهبرد اصلی در نظام تربیت دینی - جلسه 18 - سال 927,16100:48:19
19«تنها مسیر» راهبرد اصلی در نظام تربیت دینی - جلسه 19 - سال 924,55000:30:30
20«تنها مسیر» راهبرد اصلی در نظام تربیت دینی - جلسه 20 - سال 927,74300:52:17
21«تنها مسیر» راهبرد اصلی در نظام تربیت دینی - جلسه 21 - سال 925,06000:33:59
22«تنها مسیر» راهبرد اصلی در نظام تربیت دینی - جلسه 22 - سال 927,76900:52:28
23«تنها مسیر» راهبرد اصلی در نظام تربیت دینی - جلسه 23 - سال 929,96101:07:23
24«تنها مسیر» راهبرد اصلی در نظام تربیت دینی - جلسه 24 - سال 928,53800:57:42
25«تنها مسیر» راهبرد اصلی در نظام تربیت دینی - جلسه 25 - سال 9210,50501:11:08
26«تنها مسیر» راهبرد اصلی در نظام تربیت دینی - جلسه 26 - سال 929,78401:06:13
27«تنها مسیر» راهبرد اصلی در نظام تربیت دینی - جلسه 27 - سال 928,00600:54:05
28«تنها مسیر» راهبرد اصلی در نظام تربیت دینی - جلسه 28 - سال 929,95301:07:22
29«تنها مسیر» راهبرد اصلی در نظام تربیت دینی - جلسه 29 - سال 926,20300:41:47
30سبک زندگی در ماه مبارک رمضان13,7760:58:46
31شب دوم ماه مبارک رمضان - 919,3390:53:05
32شب سوم ماه مبارک رمضان - 917,6670:43:35
33شب چهارم ماه مبارک رمضان - 9110,2780:58:26
34شب پنجم ماه مبارک رمضان - 919,1180:51:50
35شب ششم ماه مبارک رمضان - 917,9160:44:59
36شب هفتم ماه مبارک رمضان - 917,9140:44:59
37شب هشتم ماه مبارک رمضان - 918,6870:49:23
38شب نهم ماه مبارک رمضان - 919,7780:55:35
39شب دهم ماه مبارک رمضان - 9110,74601:01:05
40شب یازدهم ماه مبارک رمضان - 9110,3670:58:57
41شب دوازدهم ماه مبارک رمضان - 9110,67001:00:40
42شب سیزدهم ماه مبارک رمضان - 9110,55401:00:00
43شب چهاردهم ماه مبارک رمضان - 917,91601:03:14
44شب پانزدهم ماه مبارک رمضان - 9111,12201:06:32
45شب شانزدهم ماه مبارک رمضان - 9111,7020:54:44
46شب هفدهم ماه مبارک رمضان - 919,6280:48:31
47شب هجدهم ماه مبارک رمضان - 918,5360:45:00
48شب بیست وششم ماه مبارک رمضان - 919,3760:53:18
49شب بیست وهفتم ماه مبارک رمضان - 917,5340:45:00
50شب بیست وهشتم ماه مبارک رمضان - 918,2240:45:00
51شب بیست ونهم مبارک رمضان - 9112,0080:45:00
52شرح دعای ابوحمزه ثمالی - جلسه اول6,1570:34:59
53شرح دعای ابوحمزه ثمالی - جلسه دوم10,4400:59:21
54شرح دعای ابوحمزه ثمالی - جلسه سوم7,0700:40:11
55شرح دعای ابوحمزه ثمالی - جلسه چهارم5,7650:32:46
56شرح دعای ابوحمزه ثمالی - جلسه پنجم9,3910:53:23
57شرح دعای ابوحمزه ثمالی - جلسه ششم9,5110:54:04
58شرح دعای ابوحمزه ثمالی - جلسه هفتم9,1710:52:08
59شرح دعای ابوحمزه ثمالی - جلسه هشتم8,5140:48:24
60شرح دعای ابوحمزه ثمالی - جلسه نهم9,1700:52:09
61شب قدر - جلسه اول 10,188 0:57:57
62شب قدر - جلسه دوم  11,610  1:06:02
63شب قدر - جلسه سوم  16,328 1:32:53
64شب قدر - جلسه چهارم  9,479 0:53:55