تست هوش , تست هوش سخت, تست هوش تصویری


معمای جالب حروف مجهول : ( معما با جواب )

در هر پرانتز دو حرف قرار دهید به طوری که این دو حرف تمام کننده کلمه سمت چپ و شروع کننده کلمه سمت راست باشد به علاوه حروف صحیح اگر به صورت عمودی خوانده شوند یک کلمه هشت حرفی معنادار را هجی می کنند .

 

SO ( * * ) LT

LA ( * * ) ST

 DO ( * * ) AL

EP ( * * ) ON

.

.

.

.

.

 

پاسخ معمای جالب حروف مجهول ( معما با جواب )

 

پاسخ :METEORIC

 

some / melt / late / test / door / oral / epic / icon

 

 

معمای جالب سبزی فروش : ( معما با جواب )

یک سبزی فروش یک جعبه گوجه فرنگی دریافت کرد . بعد از باز کردن جعبه دریافت که تعدادی از آنها خراب است . او پس از شمردن شکایتی تنظیم کرد که ۶۸ عدد از این گوجه ها خراب است که حدود ۱۶ درصد کل محموله بود . تعداد کل گوجه های موجود در جعبه چقدر بوده است ؟

.

.

.

.

.

پاسخ معمای جالب سبزی فروش ( معما با جواب )

پاسخ : ۴۲۵ –    (۶۸ / ۱۶ ) * ۱۰۰

 

معمای جالب حروف مجهول : ( معما با جواب )

در هر پرانتز دو حرف قرار دهید به طوری که این دو حرف تمام کننده کلمه سمت چپ و شروع کننده کلمه سمت راست باشد به علاوه حروف صحیح اگر به صورت عمودی خوانده شوند یک کلمه هشت حرفی معنادار را هجی می کنند .

 

SO ( * * ) LT

LA ( * * ) ST

 DO ( * * ) AL

EP ( * * ) ON

.

.

.

.

.

 

پاسخ معمای جالب حروف مجهول ( معما با جواب )

 

پاسخ :METEORIC

 

some / melt / late / test / door / oral / epic / icon

 

 

معمای جالب سبزی فروش : ( معما با جواب )

یک سبزی فروش یک جعبه گوجه فرنگی دریافت کرد . بعد از باز کردن جعبه دریافت که تعدادی از آنها خراب است . او پس از شمردن شکایتی تنظیم کرد که ۶۸ عدد از این گوجه ها خراب است که حدود ۱۶ درصد کل محموله بود . تعداد کل گوجه های موجود در جعبه چقدر بوده است ؟

.

.

.

.

.

پاسخ معمای جالب سبزی فروش ( معما با جواب )

پاسخ : ۴۲۵ –    (۶۸ / ۱۶ ) * ۱۰۰

 

 معمای جالب حروف به هم ریخته : ( معما با جواب )

معما را حل کنید ، جواب یک کلمه نه حرفی است که به صورت حروف به هم ریخته در عبارت پایین آمده است .

Wise bands deteriorate into lasciviousness

.

.

.

.

.

پاسخ معمای جالبحروف به هم ریخته ( معما با جواب )

 

پاسخ : Bawdinese ( وقاحت )

 

معمای جالب یافتن کلمات هشت حرفی :( معما با جواب )

دو کلمه هشت حرفی که هم معنا هستند را پیدا کنید یکی را در جهت عقربه ساعت و دیگری در خلاف جهت عقربه های ساعت . در هر کلمه شما باید حروف جا افتاده و نقطه شروع را پیدا کنید .

 

.

.

.

.

 

 

پاسخ معمای جالب یافتن کلمات هشت حرفی ( معما با جواب ) 

پاسخ : MERCIFUL , GRACIOUS

 

معمای جالب قطار :( معما با جواب )

یک قطار با سرعت ۵۰ mph حرکت می کند و وارد تونلی به طول ۱.۷۵ مایل می شود . طول ترن ۳.۸ مایل است . زمانی که ترن وارد تونل می شود تا زمانی که از آن خارج می شود چقدر است ؟

.

.

.

.

پاسخ معمای جالب قطار( معما با جواب ) 

پاسخ : ۲ دقیقه و ۳۳ ثانیه . در ۵۰ mph ، ( ۲.۱۲۵ * ۶۰ ) / ۵۰ . را طی می کند از طریق تونل .

 

معمای جالب کدام روز ؟؟؟؟؟ ( معما با جواب ) 

کدام روز سه قبل از روزی است که دو روز بعد از روزی می آید که دو روز بعد از روزی است که سه روز قبل از چهارشنبه می آید ؟

.

.

.

.

پاسخ معمای جالب کدام روز ؟؟؟؟؟ ( معما با جواب )

پاسخ : دوشنبه

 

معمای جالب پیدا کردن عبارت هفده حرفی ( معما با جواب )

نقطه شروع را پیدا کنید و به صورت افقی ، عمودی و اریب حروف را دنبال کنید تا به یک عبارت هفده حرفی برسید .

.

.

.

.

پاسخ معمای جالب پیدا کردن عبارت هفده حرفی( معما با جواب )

 

 

پاسخ : LIKE FATHER LIKE SON

 

معمای جالب بازی گلف ( معما با جواب ) 

در حین بازی ، یک گلف باز ضربه ای به بلندی ۲۱۰ یارد زد که این ضربه میانگین ضرباتش را از ۱۵۶ به ۱۶۲ رساند . اگر او بخواهد میانگین طول ضرباتش را از ۱۵۶ به ۱۶۵ برساند باید چه ضربه ای را با چه طول مسافتی بزند ؟

 

.

.

.

.

 

پاسخ معمای جالب بازی گلف ( معما با جواب )

پاسخ : ۲۳۷ یارد ، هشت سوراخ میانگین ، ۱۵۶ = ۱.۲۴۸ یارد ، میانگین نه سوراخ ۱۶۲ = ۱.۴۵۸ یارد ، نه سوراخ میانگین ۲۳۷ یارد . ۱۶۵ = ۱.۴۸۵

 

معمای جالب زنان جهانگرد ( معما با جواب )

 

از ۱۰۰ زن جهانگرد عازم هوایی ، ۸۳ نفر آنها با کیف ، ۷۷ نفر از آنها با کفش سیاه ، ۶۲ نفر آنها با خود چتر و ۹۵ نفر از آنها حلقه داشتند . حداقل تعداد زن هایی را که هر ۴ شیی را با هم داشته باشند چند نفر است ؟

.

.

.

.

 

پاسخ معمای جالب زنان جهانگرد ( معما با جواب )

پاسخ : ۱۷ – جمع عدد با هم که می شود ۸۳۷ – ۷۷ + ۶۲ + ۹۵ = ۳۱۷ . بین ۱۰۰ زن ، این ۳ بخش را برای هریک و ۴ بخش برای ۱۷ نفر این زن . آخرین عدد از زنان مجبورند در بخش سوم باشد و آن ۱۷ است .

 

معمای جالب راه فــــرار ( معما با جواب )

فردی در دام دزدان دریایی اسیر شده است . او می خواهد که فرار کند و برای فرار دو راه در پیش دارد که یکی راه نابودی و دیگری راه نجات اوست . در سر هر کدام از راه ها یک فرد ایستاده است که یا دروغگو است یا راستگو . آن فرد چگونه می تواند راه فرار که منجر به نجاتش شود را تشخیص دهد ؟ ( او می تواند فقط یک سوال و از یک نفر بپرسد ؛ فرد راستگو یا دروغگو مشخص نیست ؛ را بازگشتی وجود ندارد.)

.

.

.

.

 

پاسخ معمای جالب راه فـــرار ( معما با جواب )

فرق نمی کند از کدام نگهبان بپرسد که آیا اگر از نگهبانی که بر سر راه دیگری قرار دارد سوال گردد که آیا او بر سر راه نجات است یا نه چه پاسخی خواهد داد .
آن نگهبان هرجه که گفت برعکسش را انجام دهد .
اگر فرد گفت آره برعکسش یعنی اینکه آن راه نجات نیست و همان جایی پرسیده راه نجات است و بالعکس .

 

معمای جالب تخم مرغ و زن روستایی ( معما با جواب )

توی زمان های قدیم که مردمی که در روستا زندگی می کردند محصول های خود را به میدان می آوردند تا آن ها را بفروشند ؛ زنی روستایی مقداری تخم مرغ ر ابرای فروش به میدان می آورد . او پس از اینکه تخم مرغ های خود را روی زمین گذاشت تا بفروشد ناگهان اسبی پایش به سبد تخم مرف ها می خورد و بنابراین اکثر تخم مرغ ها می شکنند . پس از این ماجرا اسب سوار بسیار ناراحت می شود و قبول می کند که هزینه تمام آن ها را بپردازد . سپس اسب سوار از آن زن سوال می کند که مادرجان چن تا تخم مرغ داشتی ؟ ؟ ؟
 زن پاسخ داد که تعداد آن ها را نمی دونم ولی وقتی که دو تا دو تا بر می داشتم یکی باقی می ماند ، وقتی که سه تا سه تا بر می داشتم یکی باقی می ماند ؛ وقتی که چهار تا چهار تا بر می داشتم یکی باقی می ماند ؛ وقتی که پنج تا پنج تا بر می داشتم یکی باقی می ماند ؛ وقتی که شش تا شش تا بر می داشتم یکی باقی می ماند ؛ اما وقتی که هفت تا هفت تا بر می داشتم چیزی باقی نمی ماند . سپس اسب سوار تعداد تخم مرغ ها را حساب کرد و هزینه آن ها را پرداخت کرد .
سوال : کمترین تعدادی که ممکن بود زن روستایی تخم مرغ داشته باشد چن تا بود ؟ ؟ ؟

.

.

.

.

 

پاسخ معمای تخم مرغ و زن روستایی ( معما با جواب )

جواب این معما ۳۰۱ است . . .
جواب از این طریق به دست می آید که کوچکترین عدد ممکن که بر ۲ تا ۶ تقسیم گردد باقیمانده اش یک گردد . همچنین این عدد باید مضربی از ۷ باشد .
اگر پاسخ این معمای جالب را بخواهیم از جهت ریاضی مورد تجزیه و تحلیل قرار دهیم
به این صورت است که a-1 بر ۲ و ۳ و ۴ و ۵ و ۶ بخش پذیر باشد و همچنین خود عدد a  بایستی بر ۷ بخش پذیر باشد .
بنابراین ک . م . م این اعداد برابر ۶۰ خواهد بود . نکته ای که در این جا قابل توجه است این است که ۶۰ نمی تواندa-1  باشد ، زیرا ۶۱ بر ۷ بخش پذیر نیست ، بنابراین بایستی ۶۰ * ۲ را امتحان کنیم که چون ۱۲۱ نیز بر ۷ بخش پذیر نیست جواب این معمای جالب نیست . سپس ۶۰ * ۳ و ۶۰ * ۴ و ۶۰ * ۵ را امتحان می کنیم که در می یابیم که ۳۰۱ بر ۷ بخش پذیر است ، بنابراین عدد ۳۰۱ کوچکترین عدد ممکن برای پاسخ این مسئله می باشد .

معمای جالب حبه های قند ( معما با جواب )

 

صد تا جعبه داریم که توی هر کدوم از جعبه ها صد دونه حبه قند موجود هست که وزن هر حبه قند a گرم هست . اگه یکی از جعبه ها شامل حبه های دارای a-1 گرم باشد ، چه طور میشه که با یک بار وزن کردن ، جعبه ای که دارای وزن سبک تر هست رو پیدا کرد ؟ ؟ ؟

.

.

.

.

 

پاسخ معمای حبه های قند ( معما با جواب )

جعبه ها را در کنار یکدیگر قرار داده و آن ها را به ترتیب شماره گذاری می کنیم ، سپس از هر جعبه به تعداد شماره آن جعبه از آن حبه قند بر می داریم مثلا از جعبه شماره ۱ ، یک حبه قند و از جعبه شماره ۲ ، دو حبه قند بر می داریم و . . . تا جعبه شماره ۱۰۰ که از آن جعبه صد حبه قند بر می داریم . سپس این حبه قندهای برداشته شده را وزن می کنیم .عدد حاصل را از ۵۰۵۰a  کم می کنیم . عددی که به دست می آید شماره جعبه سبک تر خواهد بود ! ! !

معماهای کوتاه جالب ( معما با جواب )
معمای جالب ۱ – فرض کنید که شما راننده یک اتوبوس برقی هستید . در صورتی که در ایستگاه اول شش نفر پیاده شوند و در ایستگاه بعدی سه نفر پیاده شوند و یک نفر وارد اتوبوس شود ؛ سن راننده اتوبوس برابر است با ؟ ؟ ؟
معمای با جواب ۲ – پنج کلاغ بر روی درختی نشسته اند . سه تای آن ها در شرف پرواز کردن می باشند . حالا چه تعداد کلاغ بر روی این درخت باقی می مانند ؟ ؟ ؟
معمای جالب ۳ – تعداد حیواناتی که موسی به داخل کشتی برد از هر جفت حیوان چه تعداد بود ؟ ؟ ؟
معمای با جواب ۴ – شیب پشت بامی در یک طرف ۶۰ درجه و طرف دیگری ۳۰ درجه است . خروسی روی این پشت بام تخم می گذارد . به نظر شما تخم به کدام طرف می افتد ؟ ؟ ؟
معمای جالب ۵ – یه سوال حقوقی . هواپیمایی که از ایران به سمت ترکیه در حال حرکت بوده است ، سقوط می کند . بازماندگان آن را در کجا دفن می کنند ؟ ؟ ؟
معمای با جواب ۶ – بنده دو عدد سکه به شما می دهم تا حاصل جمع آن ها برابر ۳۰ تومان گردد . این قضیه چطور امکان پذیر است در صورتی که یکی از آن ها ۲۵ تومانی نباشد ؟ ؟ ؟
معمای جالب ۷ – یه آقایی هست که تو بالاترین طبقه ساختمان زندگی می کنه . واسه این که هر روز بره سر کارش سوار آسانسور میشه و میاد پایین ولی وقتی که بعد از ظهر از سر کارش بر می گرده فقط نصف طبقات رو می تونه سوار آسانسور بشه

بشه و بقیش رو باید با پله ها بره مگه تو روز های بارونی . فک می کنین دلیلش چیه ؟ ؟ ؟

معمای با جواب ۸ – تو یه شب طوفانی یه پدر و پسر توی ماشین داشتن می رفتن جایی که یه دفعه ماشین تصادف می کنه و چون باباهه کمربند نبسته بوده سرش می خوره به شیشه و بیهوش میشه . . . . . . . پسرش سریعا می برش بیمارستان و داد می زنه : یکی بیاد به داد من برسه . . . دکتر بابام حالش خیلی بده . . .
در همون موقع یه دکتر میاد و خودش رو می رسونه تا چشمش به پسره میفته میگه : . . . . . این که پسر منه . . . . . . ! ! !
این قضیه چه جوری امکان پذیره ؟ ؟ ؟
معمای جالب ۹ – یه نفر سیاه پوش ( جوراب سیاه ، کفش سیاه ، شلوار سیاه و . . . ) این یارو میره تو یه کوچه که چراغ های اون کوچه خاموشه و یه ماشین با چراغ های خاموش به اون کوچه میاد و تا اینکه به اون شخص نزدیک میشه پاشو میذاره رو ترمز تا به یارو نزنه . . . این قضیه چطور ممکنه ؟ ؟ ؟
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
پاسخ معماهای جالب

 پاسخ معمای جالب ۱ – در ابتدای معما این نکته اشاره شده است که فرض کنید که راننده اتوبوس هستید بنابراین سن راننده اتوبوس برابر با سن شما می باشد .
پاسخ معمای جالب ۲ – همه