محمد حسن عصاری یکشنبه 5 شهریور 1391 06:13 ب.ظ نظرات ()


مجموع سخنان جلسات تفسیر قران آیت الله مطهری بعد ها در یک مجموعه ی ۹ جلدی به چاپ رسید و بارها تجدید چاپ شد. لازم به ذکر است به دلیل ضعیف بودن امکانات ضبط صدا زمان ایراد این سخنرانی ها (حوالی سال ۱۳۵۰ ) کیفیت بعضی از جلسات سخنرانی یک مقدار پایین است با این حال اکثر جلسات سخنرانی از کیفیتی مناسب و مطلوب برخوردارند.

تفسیر سوره الاعلی - جلسه اول

تفسیر سوره الاعلی - جلسه اول

تفسیر سوره علق - جلسه اول

تفسیر سوره علق - جلسه دوم

تفسیر سوره علق - جلسه سوم

تفسیر سوره الرحمن

تفسیر سوره عصر

تفسیر سوره بقره - جلسه اول

تفسیر سوره بقره - جلسه دوم

تفسیر سوره بقره - جلسه سوم

تفسیر سوره بقره - جلسه چهارم

تفسیر سوره بقره - جلسه پنجم
تفسیر سوره بقره - جلسه ششم

تفسیر سوره بقره - جلسه هفتم

تفسیر سوره بقره - جلسه هشتم

تفسیر سوره بقره - جلسه نهم

تفسیر سوره بقره - جلسه دهم

تفسیر سوره بقره - جلسه یازدهم

تفسیر سوره بقره - جلسه دوازدهم

تفسیر سوره بقره - جلسه سیزدهم

تفسیر سوره دهر - جلسه اول

تفسیر سوره دهر - جلسه دوم

تفسیر سوره دهر - جلسه سوم

تفسیر سوره دهر - جلسه چهارم

تفسیر سوره دهر - جلسه پنجم

تفسیر سوره دخان

تفسیر سوره حمد - جلسه اول

تفسیر سوره حمد - جلسه دوم

تفسیر سوره حمد - جلسه سوم

تفسیر سوره های انشقاق و بروج

تفسیر سوره فجر - جلسه اول

تفسیر سوره فجر - جلسه دوم

تفسیر سوره فتح

تفسیر سوره قدر

تفسیر سوره قلم - جلسه اول

تفسیر سوره قلم - جلسه دوم

تفسیر سوره قلم - جلسه سوم

تفسیر سوره قلم - جلسه چهارم

تفسیر سوره قلم - جلسه پنجم

تفسیر سوره انفطار - جلسه اول

تفسیر سوره انفطار - جلسه دوم

تفسیر سوره انفطار - جلسه سوم

تفسیر سوره قمر - جلسه اول

تفسیر سوره قمر - جلسه دوم

تفسیر سوره های غاشیه و تکاثر

تفسیر سوره غاشیه

تفسیر سوره قیامت - جلسه اول

تفسیر سوره قیامت - جلسه دوم

تفسیر سوره قیامت - جلسه سوم

تفسیر سوره حاقه - جلسه اول

تفسیر سوره حاقه - جلسه دوم

تفسیر سوره حدید

تفسیر سوره حشر - جلسه اول

تفسیر سوره حشر - جلسه دوم

تفسیر سوره های همزه و فیل

تفسیر سوره جاثیه

تفسیر سوره جن - جلسه اول

تفسیر سوره جن - جلسه دوم

تفسیر سوره جن - جلسه سوم

تفسیر سوره جمعه - جلسه اول

تفسیر سوره جمعه - جلسه دوم

تفسیر سوره جمعه - جلسه سوم

تفسیر سوره لیل

تفسیر سوره مسد

تفسیر سوره های معراج و نوح

تفسیر سوره معراج - جلسه اول

تفسیر سوره معراج - جلسه دوم

تفسیر سوره معراج - جلسه سوم

تفسیر سوره معراج - جلسه چهارم

تفسیر سوره ملک - جلسه اول

تفسیر سوره ملک - جلسه دوم

تفسیر سوره ملک - جلسه سوم

تفسیر سوره ملک - جلسه چهارم

تفسیر سوره ملک - جلسه پنجم

تفسیر سوره مدثر - جلسه اول

تفسیر سوره مدثر - جلسه دوم

تفسیر سوره مدثر - جلسه سوم

تفسیر سوره مدثر - جلسه چهارم

تفسیر سوره مرسلات - جلسه اول

تفسیر سوره مرسلات - جلسه دوم

تفسیر سوره مرسلات - جلسه سوم

تفسیر سوره مطففین - جلسه اول

تفسیر سوره مطففین - جلسه دوم

تفسیر سوره مطففین و انشقاق

تفسیر سوره منافقون - جلسه اول

تفسیر سوره منافقون - جلسه دوم

تفسیر سوره مزمل - جلسه اول

تفسیر سوره مزمل - جلسه دوم

تفسیر سوره مزمل - جلسه سوم

تفسیر سوره مزمل - جلسه چهارم

تفسیر سوره ممتحنه - جلسه اول

تفسیر سوره ممتحنه - جلسه دوم

تفسیر سوره شمس - جلسه اول

تفسیر سوره شمس - جلسه دوم

تفسیر سوره تغابن - جلسه اول

تفسیر سوره تغابن - جلسه دوم

تفسیر سوره تغابن - جلسه سوم

تفسیر سوره طلاق - جلسه اول

تفسیر سوره طلاق - جلسه دوم

تفسیر سوره طلاق - جلسه سوم

تفسیر سوره طارق

تفسیر سوره تین

تفسیر سوره واقعه - جلسه اول

تفسیر سوره واقعه - جلسه دوم

  تفسیر سوره واقعه - جلسه سوم

تفسیر سوره زلزله و عادیات

تفسیر سوره ضحی

تفسیر سوره انشراح

تفسیر سوره تحریم - جلسه اول

تفسیر سوره تحریم - جلسه دوم

تفسیر سوره تکویر

تفسیر سوره زخرف - جلسه اول

تفسیر سوره زخرف - جلسه دوم

تفسیر سوره زخرف - جلسه سوم

تفسیر سوره زخرف - جلسه چهارم